Historiek

In 1987 was de economische situatie in de Kempen niet rooskleurig. In die jaren was de Kempen een achtergesteld gebied en scoorde beduidend lager op veel vlakken in vergelijking met het gemiddelde voor Vlaanderen. Voor het eerst werd er met het toenmalige Strategisch Plan Kempen (SPK) op regionale schaal een uniek en trendzettend samenwerkingsverband opgezet tussen regionale werkgeversorganisaties, vakbonden en lokale overheden om samen de achterstand in te halen. De verenigde inzichten leidden tot een aantrekkelijke toekomstvisie voor de Kempen die vertaald werd in strategische projecten met het oog op het realiseren van vooruitgang.

Strategische plannen voor de toekomst van de regio

Met een grote verscheidenheid aan partners werkten vele tientallen SPK-medewerkers aan toekomstgerichte, ambitieuze initiatieven die ontstonden vanuit een grondige analyse van de noden en kansen voor de regio.  Vele projecten groeiden uit tot successen met grote impact en zelfs tot heuse spin-offs.

Zo leidde het Strategisch Plan ‘toerisme en recreatie’ tot de creatie van enkele duizenden nieuwe arbeidsplaatsen in de regio en tot de oprichting van Toerisme Kempen, vandaag een belangrijk onderdeel van TPA (Toerisme Provincie Antwerpen).

Het Strategisch Plan ‘langdurige en laaggeschoolde werkloosheid’ resulteerde in concrete pilootprojecten in de sociale economie, waarvan WEB (Werkervaringsbedrijven, stellen vandaag > 300 mensen tewerk), KIKO (Kempense Initiatieven voor Kinderopvang, stellen samen ook een 300-tal mensen tewerk) en Natuurwerk (van recentere oorsprong, stelt > 100 mensen te werk) de bekendste en grootste zijn, en elk op hun wijze pioniers waren (en nog zijn) en heel wat impact hadden/hebben op het Vlaamse beleid.

Het Strategisch Plan ‘telecommunicatie’ leidde tot de opstart van Digidak, vandaag het grootste en meest kwalitatieve initiatief in Vlaanderen ter bestrijding van de ‘digitale kloof’, met activiteiten in > 20 gemeenten, een werking met > 150 vrijwilligers en een bereik van vele duizenden bezoekers en cursisten.

Hoewel niet direct het gevolg van een concreet Strategisch Plan, mogen we zeker ook het project PLATO niet onvermeld laten. Gestart in 1988 in het arrondissement Turnhout (PLATO is het acronym voor ‘Peterschapsproject met Leerplannen in het Arrondissement Turnhout voor Ondernemers’) is het model vandaag in gans Vlaanderen uitgerold en in de loop der jaren zelfs in vele Europese landen (en zelfs verder dan dat), werd de impact op de groei en de rendabiliteit van KMO’s wetenschappelijk bewezen, en namen alleen al in de Kempen een 2000-tal ondernemers deel (wereldwijd een veelvoud hiervan).

SPK wordt BLENDERS

Na 30 jaar van pionierende socio-economische innovatie in de regio Kempen, vervelt SPK tot een nieuwe organisatie en gaat vanaf heden verder onder de naam ‘Blenders’.

Dit werd op 16 april bekendgemaakt tijdens een druk bijgewoond evenement op de Campus Blairon in Turnhout, waar ook de Zuid-Afrikaanse professor David Venter (Stellenbosch Universiteit) het woord nam.

SPK werd in 1988 opgericht door een aantal geëngageerde Kempense verantwoordelijken vanuit het bedrijfsleven, middenveld en politiek, onder de bezieling van Robert baron Stouthuysen, de toenmalige gedelegeerd bestuurder van Janssen Pharmaceutica. Mede dankzij de vele vernieuwende initiatieven en impulsen vanuit SPK kon de regio de weinig benijdenswaardige positie van ‘achtergesteld gebied’ in de jaren nadien van zich afschudden. Het succes van het pionierende SPK bleef ook in Brussel niet onopgemerkt, zodat de regionale samenwerkingsformule model kwam te staan voor de streekplatformen die in gans Vlaanderen werden opgericht. “Ook in de Kempen kwam er naast SPK een Streekplatform, zodat SPK geleidelijk evolueerde van een streekontwikkelingsinitiatief naar een brede maatschappelijke innovatieorganisatie”, aldus Bart Wuyts die sinds 2007 de organisatie leidt. “Onze naam en ons werkingsmodel pasten steeds minder goed bij de vele economische, sociale en ecologische ontwikkelingen waaraan we dagdagelijks werken. Bovendien zorgde onze naam ook voor verwarring in de buitenwereld, omdat velen ons nog steeds associeerden met een Kempense regisseursrol die we de facto al lang niet meer vervulden. Het voorbije jaar hebben we gebruikt om ons te herbronnen en onszelf opnieuw uit te vinden, en we zijn blij dat we dat nu ook wereldkundig mogen maken.”

“Met de nieuwe naam Blenders drukken we uit dat we sterk geloven in de kracht van verbinding”, aldus Stephane Berghmans, CEO van het Mechelse Technopolis en sinds kort de nieuwe voorzitter van de organisatie. “Blenders wil een sensor zijn voor relevante noden en kansen in de samenleving; we brengen mensen, organisaties, ideeën en inspiratie bijeen om samen nieuwe oplossingen te ontwikkelen. Dat alles met als doel om bij te dragen aan een betere leefomgeving voor iedereen. ‘Innovation by all, for all’ dus.”

Ook gastspreker David Venter stak Blenders een hart onder de riem. “We bevinden ons in een tijdperk dat meer dan ooit vraagt om een andere aanpak. De wereld heeft nood aan leiders die over de silo’s in onze verkokerde maatschappij heen kijken, die mensen en ideeën bijeen kunnen brengen die op het eerste zicht niets met elkaar te maken hebben, maar gezamenlijk de kracht bevatten om tot nieuwe oplossingen te komen. Ik geloof daarom sterk in de opzet van Blenders. En een betere naam hadden ze niet kunnen bedenken!”

“Ons aanbod richt zich op vier grote domeinen: ontdekken, creëren, versterken en verbinden”, aldus Bart Wuyts nog. “Ten eerste kunnen we bedrijven, organisaties of overheden helpen om nieuwe kansen te ontdekken en onbenut potentieel bloot te leggen; op basis daarvan kunnen we vervolgens nieuwe ideeën creëren en ze ontwikkelen tot prototypes van nieuwe producten of diensten, ze uittesten in de praktijk en desgevallend opschalen en vermarkten. We zetten ook graag in op het versterken van bestaande ondernemingen, door hen te begeleiden naar bloeiende duurzame organisaties. Tot slot willen we op allerlei vernieuwende manieren concrete verbinding en kruisbestuiving faciliteren, bijvoorbeeld tussen creatieve en klassieke ondernemers, tussen sociale en reguliere economie, of tussen allerlei inspirerende mensen in ons netwerk.”

Blenders profileert zich als onafhankelijke impact onderneming, en haalt haar inkomsten uit een combinatie van projectsubsidies, innovatie-opdrachten, adviesopdrachten, shared services en sponsoring van gids-bedrijven. In de nabije toekomst hoopt Blenders haar activiteiten geleidelijk uit te bouwen en haar inkomsten verder te doen groeien; een volledig vernieuwde bestuursploeg zal hen daarin bijstaan. De 32 medewerkers van het voormalige SPK blijven aan boord in het nieuwe Blenders.