KIKO

Meer informatie: www.ki-ko.be

KIKO investeert in voldoende, kwaliteitsvolle en duurzame opvang en vrije tijd van kinderen. KIKO wil hierbij het recht van kinderen op een leuke en stimulerende vrije tijd waarin hun veerkracht en ontwikkeling versterkt wordt, waarborgen. Daarenboven wil KIKO de combinatie van gezin en arbeid voor ouders ondersteunen.

Dat doen we door de uitbouw van een koepelwerking en een laboratorium voor innovatie:

Als koepelorganisatie voor initiatieven buitenschoolse kinderopvang (IBO’s) in het arrondissement Turnhout biedt KIKO zowel groepsgerichte als individuele begeleiding aan 16 IBO’s en lokale besturen bij de kwantitatieve en kwalitatieve uitbouw van buitenschoolse kinderopvang in hun gemeente. KIKO is belangenbehartiger van en trendwatcher voor de (buitenschoolse) kinderopvang. Zo kunnen we opvanginitiatieven gericht begeleiden en motiveren om evoluties op te volgen en te integreren in hun werking om de kwaliteit van de opvang te bevorderen.

In het KIKO-LAB geeft KIKO vorm aan vernieuwing en innovatie binnen de opvang en vrije tijd van kinderen. Los van bestaande structuren en initiatieven zet KIKO nieuwe projecten en proeftuinen uit waarin geëxperimenteerd kan worden met verschillende vormen van opvang die buiten de lijntjes kleuren.

KIKO KOEPEL en KIKO LAB bestuiven elkaar. Er wordt ingezet op innovatie om opvang en vrije tijd van kinderen ook morgen duurzaam, kwalitatief en aantrekkelijk verder uit te bouwen. Door proactief in te spelen op de evoluerende samenleving is KIKO innovator en inspirator voor kinderopvang in de regio.


KIKO is een onderdeel van SPK vzw, Strategische Projectenorganisatie Kempen. SPK realiseert met tal van partners vernieuwende projecten die concreet bijdragen aan de overgang naar een duurzame, aantrekkelijke regio. SPK streeft naar verbinding, kruisbestuiving en innovatie om een uniek hefboomeffect te realiseren voor de regio op economisch, sociaal en ecologisch vlak.


Projecten:

- Schakelwerk: duobanen in de buitenschoolse kinderopvang

- Hop Up: een modulaire, multifunctionele speelomgeving

- Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang

- Kunstkriebels: een onderdompeling van de buitenschoolse kinderopvang in een creatief en kunstzinnig bad

- Gigagezond: eten en bewegen in de buitenschoolse kinderopvang

- Kempense Modderweek

- Samenspel: coöperatief ondernemen in de kinderopvang

- Crossing borders to learn: een onderdompeling in het Zweedse kinderopvanglandschap
 

KIKO Historiek

KIKO is een project van SPK vzw. Strategisch Plan Kempen (SPK) werd in 1987 opgericht als een uniek en trendzettend samenwerkingsverband tussen regionale werkgeversorganisaties, vakbonden en lokale overheden. De verenigde inzichten leidden tot een aantrekkelijke toekomstvisie voor de Kempen, die vertaald werd in strategische projecten met het oog op het realiseren van vooruitgang.

Samen met een veelheid en verscheidenheid aan partners werden toekomstgerichte en ambitieuze projecten opgezet, die ontstonden vanuit een grondige analyse van de noden en kansen van de regio. Het Strategisch Plan Laaggeschoolde en Langdurige Werkloosheid resulteerde in onder andere KIKO (Kempense Initiatieven voor KinderOpvang).
Eén van de  doelstellingen van KIKO was zowel een rechtstreekse als onrechtstreekse invloed uitoefenen op de hoge werkloosheidsgraad van vrouwen in het arrondissement Turnhout door het, in samenwerking met lokale besturen, opzetten van buitenschoolse kinderopvanginitiatieven.
KIKO groeide uit tot een netwerk van 16 organiserende besturen van buitenschoolse kinderopvanginitiatieven (IBO’s). De ondersteuning en begeleiding van KIKO resulteerde in het arrondissement Turnhout tot de creatie van meer dan 2000 IBO-kindplaatsen en een tewerkstelling van meer dan 300 lokale medewerkers. BuitenKans (ervaringsbewijs), Jobcoaching, GIGA-gezond (gezondheidsambassadeurs) en Samenspel (coöperatief ondernemen in de kinderopvang) zijn innoverende KIKO-projecten die ambiëren om zowel de sector als de regio te laten groeien op economisch, sociaal en ecologisch vlak.

Op vraag van het gemeentebestuur Retie treedt KIKO in 2007 op als organisator van buitenschoolse kinderopvang in deze gemeente. Ook het gemeentebestuur Grobbendonk en Olen opteren in een latere fase om de organisatie van hun IBO uit te besteden aan KIKO. In 2013 wordt vzw KIKOEN opgericht met als doel de organisatie van (buitenschoolse) kinderopvang zodat KIKO zich kan blijven richten op de taken verbonden aan KIKO-koepelwerking en KIKO-lab.

Voor meer informatie: neem contact op met een van onze medewerkers.

check for magicalbutter canada in our online store