SPK organiseert boeiende rondetafels in het kader van GBO

Geplaatst op ma, 19/06/2017 - 13:00

SPK is een actieve en trekkende partner in het Interreg-project ‘Grenzeloos Biobased Onderwijs’. Dit project ambieert de vereiste competenties van de huidige en toekomstige jong professional in kaart te brengen, die nodig zijn om de opportuniteiten die de Biobased Economy biedt, vorm en inhoud te geven.

Dit omvangrijke project wordt gedragen door veertien partners uit Vlaanderen en Nederland en concentreert zich op vier belangrijke vraagstukken:

  • Over welke competenties zullen de toekomstige jong professionals dienen te beschikken om de Biobased Economy mee te ontwikkelen?
  • Welke onderwijsprogramma’s moeten hiervoor ontwikkeld worden in het middelbaar, hoger en universitair onderwijs?
  • Welke infrastructuren zijn nodig om niet enkel kennis maar ook inzichten en ervaringen op te doen?
  • Hoe brengen we al deze informatie op een dynamische manier ter beschikking voor de betreffende doelgroepen (docenten, studenten, bedrijven …)?

SPK ambieert de verwachtingen van de markt op deze vragen, helder te detecteren. Om deze marktvraag zo scherp mogelijk op het netvlies te krijgen, werd een gedetailleerd proces uitgewerkt, dat uit een aantal stappen bestaat.

In eerste instantie werden er rondetafels georganiseerd met sectorfederaties, onderzoeksinstituten en overheden. Aangezien de Biobased Economy geen sector is, maar wel een impact heeft op verschillende sectoren, werden in de maand mei vijf zulke rondetafels georganiseerd rond volgende topics:

  • Land & Tuinbouw
  • Non-food
  • Chemie/Biotechnologie
  • Materialen
  • Technologie/Cleantech

Tijdens deze rondetafels werden hogergestelde vragen voorgelegd aan een panel van experten uit Vlaanderen en Nederland. Het werden zeer boeiende en verrijkende discussies, die enorm stof tot nadenken opleverden, inclusief de nuanceverschillen tussen beide landen. De combinatie van verschillende thema’s, experten uit Vlaanderen en Nederland en verschillende invalshoeken bij het belichten van de mogelijkheden van de Biobased Economy, heeft geleid tot een zeer genuanceerd beeld. Momenteel worden deze rondetafels samengevat en deze synthese zal in een later stadium ter beschikking gesteld worden.

In een volgende fase worden ook de bedrijven betrokken bij het onderzoek. Momenteel wordt een enquête ontwikkeld om de bedrijven te bevragen naar hun ambities en verwachtingen richting Biobased Economy. Deze bevraging zal afgerond zijn medio augustus.

Op basis van de resultaten uit de rondetafels en de enquête, wordt een synthese uitgewerkt waarmee de onderwijsinstellingen aan de slag gaan. Het huidige aanbod wordt vergeleken met de marktvraag. Uit deze gap-analyse zal het onderwijs de nodige voorstellen formuleren om tegemoet te komen aan de marktvraag.

Tot slot wordt in het najaar een focusgroep georganiseerd waarbij de resultaten uit dit onderzoek worden voorgesteld. Deze focusgroep geeft de gelegenheid om af te toetsen in hoeverre de voorstellen van het onderwijs overeenkomen met de verwachtingen van de markt. Is deze afstemming er, dan kunnen de onderwijsinstellingen effectief aan de slag en kunnen programma’s wordt ontwikkeld en/of aangepast.

Meer info: johan.verbruggen@spk.be